Page content

Algemene leveringsvoorwaarden

Disclaimer website PressArt

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PRESSART, GEVESTIGD TE DOORN

Gedeponeerd onder nummer 30178902, bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

De aangegeven prijzen in onze offertes en op internet zijn richtprijzen. Onze gegevens worden constant geactualiseerd. De actuele prijzen zijn verwerkt in onze offertes. Prijsverbintenissen zijn onze schriftelijke opdrachtbevestigingen.
Met het verstrekken van een opdracht erkent u de algemene leveringsvoorwaarden, levertijden en betalingsvoorwaarden. Mogelijke meerkosten of misverstanden komen voor uw rekening. Eventuele wijzigingen moeten schriftelijk doorgegeven worden. Ook mondelinge wijzigingen in opzet, tekst, ontwerp of van andere aard moeten schriftelijk bevestigd worden.
Opdrachtgevers of tussenpersonen erkennen wij niet wanneer hun leverings- en betalingsvoorwaarden in tegenspraak zijn met onze voorwaarden. Dit geldt ook wanneer dit niet tot in detail besproken is. Alle door ons geleverde artikelen zijn zo uniek en specifiek dat ze niet geruild of teruggenomen kunnen worden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het doen van leveranties en tot het verlenen van diensten door PressArt (verder ook te noemen opdrachtnemer).
2. Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer wordt bevestigd.

Artikel 2. Offertes

1. Alle offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief BTW.
3. De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet-voor-zienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft opdrachtnemer het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berEkenen.
4. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde, is dat in het bijzonder van toepas-sing op een wijziging van en/of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta.
5. Tenzij anders overeengekomen, zijn in de prijs van offer¬tes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, timmer-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard ook;
b. het meerwerk en of hulp door het versjouwen van die delen, die niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, als¬mede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.
6. a. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van PressArt op de ontwerpen en pro¬ducten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
b. De bij de offertes verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, modellen, stalen, monsters, etc. blijven eigendom van PressArt en mogen niet worden gebruikt bij uitvoering van enig werk, noch worden vermenigvuldigd, gekopieerd of openbaar gemaakt, behoudens uitdrukkelijke toestemming van PressArt en onder door hem te stellen voorwaarden.
c. De verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, modellen, stalen, monsters, etc. dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer onverwijld teruggegeven te worden, bij gebreke waarvan de ontvanger van de offerte een schadevergoeding is verschuldigd van 25% van het bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, welk bedrag direct opeisbaar is. Door een dergelijke betaling gaan eigendom en/of auteursrecht niet over.
d. Tenzij anders overeengekomen gelden de in dit artikel genoemde bepalingen ook indien teken- en/of ontwerp-kosten apart in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Aanvaarding en uitvoering van overeenkomsten

1. Een door opdrachtnemer gedane aanbieding of offerte is eerst bindend na een door hem afgegeven schriftelijke opdrachtbevestiging of door feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
2. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden opdrachtnemer alleen, indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
3. Alle leveringen geschieden aan het door de opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
4. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om opdrachtnemer bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld voor termijn-overschrijding.
5. Geringe afwijkingen, maximaal 5%, van de bij de offerte of opdrachtbevestiging vermelde gegevens en tekeningen zijn steeds toelaatbaar.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen:
a. dat de plaats waar te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar aflevering moet geschieden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden onbelemmerd en toereikend is en dat voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c. dat indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;
d. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
e. dat in de ruimte waarin gewerkt moet worden is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;
f. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, dan wel de onderscheidende werkzaamheden zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat opdrachtnemer onbelemmerd voor uitvoering kan zorgdragen;
g. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.
7. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever te eisen.
8. Bij niet-nakoming van hetgeen in lid 6 en lid 7 van dit artikel is vermeld heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, onver¬minderd zijn recht op schadevergoeding.
9. Indien PressArt in het kader van de opdracht goederen of diensten betrekt van derden, dan zullen de door deze gehanteerde algemene voorwaarden ook gelden voor PressArt jegens de opdrachtgever.

Artikel 4. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nako-ming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of dat van zijn leveranciers.
3. Bij overmacht heeft opdrachtnemer ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat hij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5. Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt opdrachtnemer het recht nakoming te eisen.
2. Indien opdrachtnemer een annulering accepteert, is hij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, vermeerderd met 25% van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen de op de factuur of opdrachtbevestiging genoemde termijn, hetzij contant, hetzij op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werk-zaamheden.
3. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd deelleveringen apart te factureren. Ongeacht de verdere uitvoering van de overeenkomst dienen facturen voor deelleveringen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.
4. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
5. Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
6. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van achterstallige bedrag.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Na aflevering blijven geleverde goederen eigendom van opdrachtnemer tot het moment dat de opdrachtgever volle¬dig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.
2. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.

Artikel 9. Reclames

1. Reclames dienen te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
2. Reclames dienen eerst telefonisch en dan direct te geschieden bij aangetekend schrijven en dienen een duidelijke omschrijving van eventuele grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen.
3. Indien de in lid 1 van de in dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.

Artikel 10. Garantie

1. Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen gedurende een periode van 1 jaar na (op)levering, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij af- of oplevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.

2. De garantie bestaat daarin, dat de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor rekening van op-drachtnemer worden hersteld, dan wel zonodig voor vervanging van het geleverde wordt zorg gedragen.
3. Het nakomen van de garantieverplichtingen door opdrachtnemer geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:
– er nabewerkingen, wijzigingen, plaatsing, montage of reparaties zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer zijn uitgevoerd
– het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden
– het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.
5. Voor informatievoorzieningen binnenshuis geldt de garantiebepaling slechts bij normale omstandigheden, dat wil zeggen dat steeds gezorgd dient te worden voor voldoende vocht in de atmosfeer, het niet blootstellen aan grote koude, grote warmte, grote vochtigheid, grote droogte en dergelijke.
6. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor te verwachten kleurafwijkingen van hout en andere materialen, zoals verf, drukinkt en printinkt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer, is alle aansprakelijkheid zijnerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor fouten van zijn personeel, dan wel van personen die door hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is opdrachtnemer op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van zijn personeel.
4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
5. Gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.
6. In voorkomende gevallen wordt alleen overgegaan tot een vergoeding tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 12. Werkvoorbeelden

1. Van voorbeelden, illustraties, foto’s, dia’s en ander beeldmateriaal, kunstobjecten, ondergronden, aangeleverde data die reproducties bevatten, worden bij beschadiging, verlies, diefstal, brand, water et cetera alleen de materiaalkosten vergoed. Iedere andere vorm van vergoeding is uitgesloten.
2. Het retourzenden van de materialen gebeurt op kosten van de klant.

Artikel 13. Levertijden

1. Bij het verkorten van de levertijden of korte, die overuren en arbeidsimproductieve uren bewerkstelligen moeten prijsafspraken met ons worden gemaakt.
2. Onze levertijd toezeggingen worden volgens beste weten doorgegeven. Eventuele termijnoverschrijding, ook wanneer een levertijd uitdrukkelijk doorgegeven is, geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht met terugwerkende kracht in te trekken of aanspraak te maken op een schadevergoeding.
3. Tevens nemen we geen verantwoordelijkheid voor het punctueel afleveren van de transporteur, zoals trein, vrachtwagen, post, UPS of koeriersdiensten.
4. Wanneer door tijdsdruk of door het in gevaar komen van de afleverdatum koeriersdiensten of andere snelle transportdiensten ingeschakeld, dan worden die kosten doorberekend.

Artikel 14. Verpakken en verzenden

1. Het verzenden gebeurt op rekening en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De producten worden niet verzekert. Verzekeringswensen zijn door de klant aan te geven en worden op zijn kosten uitgevoerd.
2. De verzendkosten worden aan de klant doorberekend. Het tijdstip van de levering is standaard niet aan te geven. Wanneer het op een bepaald tijdstip moet worden geleverd, dan worden de meerkosten daarvoor doorberekend.
3. Controleer de producten meteen en in bijzijn van de transporteur op beschadigingen. Wanneer het product beschadigd is, weiger dan de ontvangst van het product. Wanneer u na het uitpakken een beschadiging constateert dan moet u dat binnen 24 uur schriftelijk melden aan de betreffende transporteur. Doet u dat niet, dan vervalt iedere vorm van schadevergoeding. Normaal gesproken zijn we bereid, zonder daarvoor enige verplichtingen te aanvaarden, de schade te herstellen.
4. De verpakkingskosten zijn in de meeste gevallen in onze offertes meegenomen. In uitzonderlijke gevallen behouden we ons het recht voor om verpakkingskosten of een gedeelte van de verpakkingskosten door te berekenen.

Artikel 15. Opslag goederen

1. Tenzij anders overeengekomen, is het risico voor de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering van de goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.
2. Indien buiten de schuld van opdrachtnemer de aanlevering van goederen en materialen niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden deze voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is opdrachtnemer gerechtigd de goederen en materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de (eerste) oplevering op te schorten tot alle vervallen termijnen en bijkomende kosten zullen zijn betaald.
4. Alle goederen, waaronder tekeningen, dia’s, prenten, bestanden enzovoort die niet het eigendom zijn van PressArt en tijdelijk opgeslagen liggen voor gebruik in het pand Sparrenlaan 25 te Doorn, of op welke plaats dan ook, zijn niet verzekerd tegen calamiteiten als brand, diefstal, overstroming enzovoort. De rechthebbende eigenaar van desbetreffende materialen kan zodoende geen enkele aanspraak maken op vergoeding van de materialen in het geval van genoemde calamiteiten.

Artikel 16. Productiematerialen

1. Materiaal als films, illustraties, kaarten en dergelijke dat is gebruikt voor de vervaardiging van een product van de opdrachtnemer blijft in bezit van deze en wordt gearchiveerd. Het is in principe mogelijk dat de opdrachtgever tegen betaling gebruik maakt van het materiaal. Indien het materiaal echter door onvoorziene omstandigheden als bijvoorbeeld brand, overstroming, storm, beschadiging, diefstal, veroudering en dergelijke, onbruikbaar is geworden, kan de opdracht¬nemer daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 17. Risico bij reparatie

1. Ter reparatie gegeven goederen zijn door opdrachtnemer tegen brand en diefstal verzekerd.
2. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal door opdrachtnemer aan de opdrachtgever of bewaargever nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat opdrachtnemer ter zake van schade aan of verlies van de betrokken goederen van zijn assuradeur zal ontvangen. Meer speciaal zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever, respectievelijk bewaargever komen. Alleen directe schade komt voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.

Artikel 19. Rechten, reproductiestukken

1. Bij de aan ons overgelaten werkstukken zoals illustraties, kunst, foto’s en andere beelden en objecten gaan wij ervan uit dat onze klanten de rechten daarvan bezitten. Wanneer toch stukken van derden geleverd worden en deze door grove schuld door PressArt beschadigd worden, dan claimt alleen de opdrachtgever.

Artikel 20. Bepalingen ten aanzien van fotowerk, illustraties, foto en/of illustratieopdrachten en foto/illustratiearchief

Rubriek A: Algemeen

1. PressArt verklaart dat hij de auteursrechthebbende is van het geleverde fotomateriaal en dat de daarbij verstrekte gegevens juist zijn. Overigens blijft degene die openbaar maakt verantwoordelijk dat bij openbaarmaking de rechten van de fotograaf, van fotomodellen en van andere rechthebbenden in acht worden genomen.
2. Het auteursrecht van fotomateriaal blijft steeds berusten bij PressArt. Het oorspronkelijke opnamemateriaal blijft eigendom van PressArt.
3. Krachtens auteursrecht heeft uitsluitend PressArt bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de foto’s door hem gemaakt. Bij inbreuk behoudt PressArt alle rechten. Een schadevergoeding zal ten minste het drievoudige van het bij PressArt gebruikelijke tarief bedragen, met een minimum van € 225,-.
4. Indien geen bedragen zijn overeengekomen is het bij PressArt gebruikelijke tarief van toepassing. Voor zover PressArt een eigen tarief hanteert, is hij gerechtigd advies¬prijzen van de Fotografenfederatie te berekenen.
5. De opdrachtgever, dan wel de gebruiker zorgt dat de naam van PressArt duidelijk bij een gepubliceerde foto wordt geplaatst, dan wel met een verwijzing naar de betreffende foto in het colofon wordt opgeno¬men. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd.
6. Bij publicatie van het ter beschikking gestelde fotomateriaal verbindt de opdrachtgever zich om per omgaande en zonder verdere kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie of een fotokopie van de be¬treffende bladzijde aan PressArt te doen toekomen.
7. Elk diapositief, elk negatief of elke polaroidfoto, ongeacht het formaat, wordt beschouwd als zijnde een unieke beelddrager tenzij als duplicaat aangeduid. In geval van vermissing of beschadiging van een unieke beelddrager waarvan niet is overeengekomen dat deze door de opdrachtgever/aanvrager kon worden behouden, wordt een bedrag in rekening gebracht van 4x het be¬dongen of gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen wijze van publicatie met een minimum voor dit en alle gevallen van € 300,-
8. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductie-aanduidingen op het fotomateriaal. Aantekeningen met inkt, potlood of viltstift op de achterzijde van een fotoafdruk worden niet als beschadiging aangerekend.

Administratiekosten worden in rekening gebracht tot een bedrag van ten minste:
a) € 30,- indien achterop een foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen;
b) € 30,- indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omlijsting is gehaald.
9. Indien recht tot openbaarmaking wordt verleend omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. Gebruik van het fotomateriaal in een volgende editie zonder toestemming van PressArt is inbreuk.
10.Fotowerk wordt geleverd in het pand waar PressArt zijn bedrijf uitoefent. Indien een vervoersverzekering is overeengekomen, een bepaalde wijze van verzending of van persoonlijke aflevering, zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
11.Zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden zijn er geen rechten verleend aan de opdrachtgever.

Rubriek B: Opdrachten

1. De fotograaf verbindt zich een werkomschrijving getrouw en naar beste vermogen te volgen. Voor het overige is hij vrij de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een proportionele prijs.
3. Wijziging of annulering ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting de vergeefs aangewende tijd en kosten te vergoeden. Geschiedt de afwijzing of annulering binnen twee werkdagen voorafgaande aan het tijdstip waarop de oorspronkelijke opdracht zou zijn uitgevoerd, dan is de opdrachtgever 25% van het bedongen of krachtens het tarief daarvoor toepasselijke honorarium verschuldigd zonder dat PressArt feitelijk geleden schade hoeft te bewijzen.
4. Reclames moeten kenbaar gemaakt worden binnen 5 dagen na aflevering van het werk. Gebreken bij een deel van het aangeleverde werk geven niet het recht tot afkeuring van het gehele werk. Bij het aanvaarden van een reclame behoudt PressArt het recht en maakt het tot zijn plicht goed werk voor afgekeurd werk te leveren indien dit mogelijk is zonder schade voor de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is gerechtigd het fotowerk te gebruiken uitsluitend voor het overeengekomen doel en op de overeengekomen wijze.
6. Indien een risicoverzekering wordt afgesloten met het oog op eventuele productieschade ten gevolge van de teloorgang van onvervangbaar opnamemateriaal, is de aansprakelijkheid van PressArt beperkt tot het verzekerde risico. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende fotowerk.

Rubriek C: Vrije Productie en levering uit archief

1. Deze rubriek is van toepassing op de levering van foto- of illustratiewerk uit archief en op foto- of illustratiewerk dat is of wordt gemaakt op eigen initiatief.
2. Al het materiaal, als zichtzending ter beschikking gesteld of in bruikleen gegeven, blijft eigendom van PressArt tenzij anders is overeengekomen.

3. Als zichtzending gevraagd en ter beschikking gesteld materiaal dat niet wordt gebruikt, dient door de ontvanger binnen 30 (dertig) dagen te worden geretourneerd. Voor in bruikleen gegeven materiaal dat wel wordt gebruikt, wordt een termijn overeengekomen waarbinnen het aan PressArt wordt geretourneerd. Voor iedere dag dat de ontvanger het materiaal langer dan de genoemde 30 dagen c.q. de overeengekomen termijn in zijn bezit houdt, wordt door PressArt de volgende vergoeding in rekening gebracht: ten minste € 2,- voor elk beeld.
4. Al het door PressArt op verzoek van een aanvrager toegezonden of overhandigde fotomateriaal, is vanaf het moment van ontvangst voor risico van de aanvrager totdat het weer in het bezit van PressArt is gesteld.
5. Indien het fotomateriaal niet binnen twaalf maanden na de overeengekomen termijn aan PressArt is geretourneerd, wordt het als vermist beschouwd. Alle rechten blijven ook dan bij PressArt berusten.
6. In geval van vermissing of beschadiging van niet uniek materiaal wordt een bedrag in rekening gebracht van ten minste € 35,- voor elke zwartwit-foto en ten minste € 60,- voor elke kleurenfoto en voor elke kopie diapositief.
7. Bijkomende kosten: voor research en besprekingen tenminste € 60,- per uur.
8. Alle overeengekomen tarieven die meer dan een jaar na de contractsdatum van toepassing zijn, worden aangepast aan eventuele geldontwaarding. De verhoging vindt plaats overeenkomstig de procentuele stijging van het indexcijfer van de gezinsconsumptie zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
9. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze medebepalend is voor het toepasselijk tarief, heeft PressArt het recht om voor zijn rekening door een registeraccountant de boeken van de gebruiker van zijn foto’s te laten controleren op dit punt.
10.Zwartwit-publicaties gemaakt naar kleurmateriaal worden berekend naar de tarieven voor kleuren

Artikel 21 Intellectueel eigendom en intellectuele auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
PressArt specialist in krasvaste communicatie