Algemene leveringsvoorwaarden

Disclaimer website PressArt

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of bij onze licentiegevers.


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de gebruiker zelf. Het is de gebruiker wettelijk niet toegestaan om deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte internetwebsites

De gebruiker wordt erop gewezen dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website.


De toegang tot en het gebruik van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid dienaangaande. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid

Hoewel wij ons inspannen om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te verstrekken, kunnen wij geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website, hoewel wij ons ertoe zullen blijven inspannen om de website permanent beschikbaar te houden.


Wij wijzen de gebruiker er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig kan zijn van externe bronnen, en wij kunnen geen garantie geven voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt, dan wel, indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering of dienst.


Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden van PressArt, gevestigd te Doorn

Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden van PressArt, gevestigd te Doorn, gedeponeerd onder nummer 30178902 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.


De prijzen vermeld in onze offertes en op onze website zijn richtprijzen en worden voortdurend geactualiseerd. De actuele prijzen zijn opgenomen in onze schriftelijke opdrachtbevestigingen. Een opdrachtbevestiging is bindend voor de afgesproken prijzen en voorwaarden.


Door het verstrekken van een opdracht erkent de opdrachtgever onze algemene leveringsvoorwaarden, levertijden en betalingsvoorwaarden. Mogelijke meerkosten of misverstanden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wijzigingen in de opdracht moeten schriftelijk worden doorgegeven en door ons schriftelijk worden bevestigd.


Wij erkennen geen leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtgevers of tussenpersonen die in strijd zijn met onze voorwaarden, zelfs als deze niet tot in detail zijn besproken. Alle door ons geleverde artikelen zijn uniek en specifiek en kunnen daarom niet worden geruild of teruggenomen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden en prijzen op enig moment te wijzigen en zullen eventuele wijzigingen tijdig kenbaar maken aan onze opdrachtgevers.A


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen met betrekking tot leveringen en diensten door PressArt (hierna ook wel aangeduid als "opdrachtnemer").


2. Afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, hebben deze algemene voorwaarden voorrang.


Artikel 2. Offertes

Alle offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt bij de aanvraag.Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief btw.


De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Indien na de offerte, maar voor de levering, één van deze niet-voorziene kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft de opdrachtnemer het recht deze verhogingen in redelijkheid door te berekenen.


Dit is met name van toepassing op een wijziging van en/of uitvoerrechten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover buitenlandse valuta.


Tenzij anders overeengekomen zijn bij de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet inbegrepen:

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, timmer-, herstel-, of ander bouwkundig werk van welke aard ook;

b. het meerwerk en/of hulp door het versjouwen van die delen, die niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiervoor te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels.

a. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van PressArt op de ontwerpen en producten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

b. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto's, modellen, stalen, monsters, enz. die bij de offertes worden verstrekt, blijven eigendom van PressArt en mogen niet worden gebruikt bij de uitvoering van enig werk, noch worden vermenigvuldigd, gekopieerd of openbaar gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door PressArt en onder door hem te stellen voorwaarden.

c. De verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto's, modellen, stalen, monsters, enz. moeten op eerste verzoek van de opdrachtnemer onverwijld worden teruggegeven. Bij gebreke hiervan is de ontvanger van de offerte een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, welk bedrag direct opeisbaar is. Door een dergelijke betaling gaan eigendom en/of auteursrecht niet over.

d. Tenzij anders overeengekomen gelden de in dit artikel genoemde bepalingen ook indien teken- en/of ontwerpkosten apart in rekening worden gebracht.


Artikel 3. Aanvaarding en uitvoering van overeenkomsten

1. Een aanbieding of offerte van opdrachtnemer is slechts bindend na een schriftelijke opdrachtbevestiging of door feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

2. Afwijkingen van aanbiedingen binden opdrachtnemer alleen wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd of akkoord zijn verklaard.

3. Leveringen worden gedaan op het door opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.

4. De opgegeven levertijd geldt bij benadering. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd, kan de opdrachtgever opdrachtnemer bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering stellen. Opdrachtnemer kan pas aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding na overschrijding van deze termijn.

5. Kleine afwijkingen tot 5% van de bij de offerte of opdrachtbevestiging vermelde gegevens en tekeningen zijn toelaatbaar.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor:

a. de opslag van te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen op een plaats waar beschadiging of ontvreemding niet kan plaatsvinden;

b. het verschaffen van een onbelemmerde en toereikende toegang tot de plaats van aflevering en/of montage;

c. het beschikbaar stellen van takels, liften of andere transportmiddelen inclusief bediening voor rekening en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;

d. het ter beschikking stellen van (onder)vloeren die vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten, losse gedeelten en die volledig vlak en waterpas zijn;

e. het verzorgen van elektriciteit, lucht, water en indien nodig, verwarming in de ruimte waarin gewerkt moet worden;

f. ervoor te zorgen dat andere werkzaamheden in de betreffende ruimte zijn beëindigd voordat de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt;

g. het sluiten van de bedrijfsruimte tijdens verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur.

7. Opdrachtnemer kan voorafgaand aan de levering of nakoming van de overeenkomst voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever eisen.

8. Bij niet-nakoming van hetgeen in lid 6 en 7 van dit artikel is vermeld, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

9. Indien PressArt goederen of diensten betrekt van derden in het kader van de opdracht, gelden de algemene voorwaarden van deze derden ook voor PressArt jegens de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen


Artikel 4. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.


2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover deze niet al is begrepen in lid 1: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, opstand, binnenlandse onlusten, molest, sabotage, brand, overstroming, aardbeving, blikseminslag, storm, explosie, uitval van internet of elektriciteit, transportmoeilijkheden, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-levering door leveranciers van opdrachtnemer, en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of dat van zijn leveranciers.


3. Bij overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de termijn van levering met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat hij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.


4. Opdrachtnemer dient de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van een situatie van overmacht.


Artikel 5. Annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever om welke reden dan ook, behoudt de opdrachtnemer het recht nakoming van de overeenkomst te eisen.


2. Indien de opdrachtnemer akkoord gaat met de annulering, heeft hij het recht om alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, vermeerderd met 35% van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.


Artikel 6. Opschorting en ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, of indien er gerede twijfel bestaat over de nakoming van deze verplichtingen, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.


2. In geval van opschorting of ontbinding heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, gederfde winst daaronder begrepen, die voortvloeit uit de opschorting of ontbinding van de overeenkomst en is de vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen de op de factuur of opdrachtbevestiging genoemde termijn, hetzij contant, hetzij op een door de opdrachtnemer aangewezen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.


2. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.


3. De opdrachtnemer is gerechtigd deelleveringen apart te factureren. Ongeacht de verdere uitvoering van de overeenkomst dienen facturen voor deelleveringen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.


4. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum.


5. Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


6. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van €55,-.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Na aflevering blijven geleverde goederen eigendom van opdrachtnemer tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, heeft voldaan.


2. De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen, indien hij in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.


Artikel 9. Reclames

1. Reclames dienen te geschieden binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.


2. Reclames dienen eerst telefonisch en dan direct te geschieden bij aangetekend schrijven en dienen een duidelijke omschrijving van eventuele grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen.


3. Indien de in lid 1 van de in dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.


Artikel 10. Garantie

1. Opdrachtnemer staat gedurende een periode van 1 jaar na (op)levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen, mits de opdrachtgever aantoont dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij af- of oplevering niet-waarneembare gebreken, gebrekkige afwerking, bewerking of slecht materiaal.


2. De garantie houdt in dat eventuele gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor rekening van opdrachtnemer worden hersteld, dan wel dat indien noodzakelijk, vervanging van het geleverde wordt verzorgd.


3. Het nakomen van de garantieverplichtingen door opdrachtnemer geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


4. Alle garantieverplichtingen vervallen indien:


- Nabewerkingen, wijzigingen, plaatsing, montage of reparaties zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer zijn uitgevoerd.

- Het geleverde niet op de gebruikelijke wijze is onderhouden.

- Het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.


5. Voor informatievoorzieningen binnenshuis geldt de garantiebepaling slechts bij normale omstandigheden. Dit betekent dat steeds gezorgd dient te worden voor voldoende vocht in de atmosfeer, en dat het geleverde niet blootgesteld dient te worden aan grote koude, grote warmte, grote vochtigheid, grote droogte en dergelijke.


6. Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor te verwachten kleurafwijkingen van hout en andere materialen, zoals verf, drukinkt en printinkt.


7. Op het materiaal PressArt-Plate-UV bieden wij alleen een 11-jarige kleurechtheidsgarantie indien het product correct is opgehangen of geplaatst volgens onze instructies, met behulp van onze materialen en frames, en in een verticale positie of onder een hoek van minimaal 45 graden, waarbij ons projectnummer en 'PressArt-nl' subtiel maar zichtbaar in de print is weergegeven. Wij wijzen er echter op dat de garantie niet van toepassing is op horizontaal geplaatste platen. Tevens verklaren wij dat het materiaal gedurende de garantieperiode enigszins kan verkleuren, maar dat dit geen negatieve invloed mag hebben op de bruikbaarheid en functionaliteit van het product. Indien er enige verkleuring optreedt, kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens opdrachtnemer, is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.


2. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor fouten van zijn personeel, dan wel van personen die door hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.


3. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is opdrachtnemer op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van zijn personeel.


4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.


5. Gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, winstderving en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.


6. In voorkomende gevallen wordt alleen overgegaan tot een vergoeding tot maximaal het factuurbedrag, exclusief BTW.


Artikel 12. Werkvoorbeelden

1. Bij beschadiging, verlies, diefstal, brand, water et cetera van voorbeelden, illustraties, foto's, dia's en ander beeldmateriaal, kunstobjecten, ondergronden, aangeleverde data die reproducties bevatten, worden uitsluitend de materiaalkosten vergoed. Elke andere vorm van vergoeding is uitgesloten, behalve in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.


2. Het retourneren van de materialen gebeurt op kosten van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.


Artikel 13. Levertijden

1. Indien de opdrachtgever verzoekt om verkorting van de levertijd en dit leidt tot overwerk of arbeidsimproductieve uren, dan dienen hierover prijsafspraken te worden gemaakt met opdrachtnemer.


2. Opdrachtnemer zal zich naar beste weten houden aan de afgesproken levertijd. Indien er desondanks sprake is van termijnoverschrijding, geeft dit de opdrachtgever niet het recht om de opdracht met terugwerkende kracht in te trekken of om aanspraak te maken op schadevergoeding.


3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in het afleverproces door transporteurs zoals trein, vrachtwagen, post, UPS of koeriersdiensten.


4. Indien door tijdsdruk of andere redenen snelle transportdiensten zoals koeriersdiensten worden ingeschakeld, dan worden de hieruit voortvloeiende kosten doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 14. Verpakken en verzenden

1. De verzending van de producten geschiedt op rekening en risico van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, worden de producten niet verzekerd verzonden. Verzekeringswensen dienen door de opdrachtgever te worden aangegeven en worden op zijn kosten uitgevoerd.


2. De verzendkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, kan er geen specifiek tijdstip van levering worden gegarandeerd. Indien levering op een specifiek tijdstip gewenst is, worden de meerkosten daarvan doorberekend aan de opdrachtgever.


3. De opdrachtgever dient de geleverde producten direct na ontvangst te controleren op beschadigingen in bijzijn van de transporteur. Indien de producten beschadigd zijn, dient de opdrachtgever de ontvangst van de producten te weigeren. Indien de opdrachtgever na het uitpakken van de producten schade constateert, dient hij dit binnen 24 uur schriftelijk te melden aan de betreffende transporteur. Indien de opdrachtgever nalaat om tijdig schriftelijk te reclameren, vervalt iedere vorm van schadevergoeding. De opdrachtnemer is in beginsel bereid om zonder daarvoor enige verplichtingen te aanvaarden de schade te herstellen.


4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de verpakkingskosten inbegrepen in de offerte. In uitzonderlijke gevallen behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om verpakkingskosten of een gedeelte daarvan door te berekenen aan de opdrachtgever.


Artikel 15. Opslag goederen

Artikel 15. Opslag goederen

1. Tenzij anders overeengekomen, gaat het risico van de goederen, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op de opdrachtgever vanaf het moment van aanlevering van de goederen en materialen op de plaats van bestemming, respectievelijk van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.


2. Indien de aanlevering van goederen en materialen buiten de schuld van opdrachtnemer niet op de afgesproken tijd kan plaatsvinden, worden deze voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.


3. Indien de opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, heeft opdrachtnemer het recht de goederen en materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de (eerste) oplevering op te schorten totdat alle vervallen termijnen en bijkomende kosten zijn betaald.


4. Alle goederen, inclusief tekeningen, dia's, prenten, bestanden enzovoort die niet eigendom zijn van PressArt en tijdelijk opgeslagen zijn voor gebruik in het pand aan Julianaweg 46 te Doorn of op een andere locatie, zijn niet verzekerd tegen calamiteiten zoals brand, diefstal, overstroming, enzovoort. De rechthebbende eigenaar van deze materialen kan daarom geen aanspraak maken op vergoeding van de materialen in geval van de genoemde calamiteiten.


Artikel 16. Productiematerialen

1. Materiaal zoals films, illustraties, kaarten en andere materialen die zijn gebruikt voor de productie van een product van de opdrachtnemer, blijft eigendom van de opdrachtnemer en wordt al dan niet gearchiveerd. Indien de opdrachtgever tegen betaling gebruik wenst te maken van het materiaal, dient hij daarover afspraken te maken met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onbruikbaar worden van het materiaal door onvoorziene omstandigheden, zoals brand, overstroming, storm, beschadiging, diefstal, veroudering en dergelijke.


Artikel 17. Risico bij reparatie

1. Goederen die ter reparatie zijn gegeven, worden door de opdrachtnemer verzekerd tegen brand en diefstal.

2. Bij schade of verlies als gevolg hiervan zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever of bewaarder nooit meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat de opdrachtnemer ontvangt van zijn verzekeraar ter zake van schade of verlies van de betrokken goederen. Eventuele aftrek van de waarde van oude onderdelen ten laste van de opdrachtgever of bewaarder komt voor zijn rekening. Alleen directe schade komt voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 18. Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle overeenkomsten die door ons worden gesloten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit door ons gesloten overeenkomsten zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie, behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats.


Artikel 19. Rechten, reproductiestukken

1. Wanneer werkstukken zoals illustraties, kunst, foto's en andere beelden en objecten aan ons worden overgedragen, gaan we ervan uit dat onze klanten de rechten daarvan bezitten. Indien stukken van derden worden geleverd en deze door grove schuld door PressArt worden beschadigd, dan kan alleen de opdrachtgever daarop aanspraak maken.


Artikel 20. Bepalingen ten aanzien van fotowerk, illustraties, foto en/of illustratieopdrachten en foto/illustratiearchief

Rubriek A: Algemeen

1. PressArt verklaart dat hij de auteursrechthebbende is van het geleverde fotomateriaal en dat de daarbij verstrekte gegevens juist zijn. Overigens blijft degene die openbaar maakt verantwoordelijk dat bij openbaarmaking de rechten van de fotograaf, van fotomodellen en van andere rechthebbenden in acht worden genomen.

2. Het auteursrecht van fotomateriaal blijft steeds berusten bij PressArt. Het oorspronkelijke opnamemateriaal blijft eigendom van PressArt.

3. Krachtens auteursrecht heeft uitsluitend PressArt bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de foto's door hem gemaakt. Bij inbreuk behoudt PressArt alle rechten. Een schadevergoeding zal ten minste het drievoudige van het bij PressArt gebruikelijke tarief bedragen, met een minimum van € 225,-.

4. Indien geen bedragen zijn overeengekomen is het bij PressArt gebruikelijke tarief van toepassing. Voor zover PressArt een eigen tarief hanteert, is hij gerechtigd advies¬prijzen van de Fotografenfederatie te berekenen.

5. De opdrachtgever, dan wel de gebruiker zorgt dat de naam van PressArt duidelijk bij een gepubliceerde foto wordt geplaatst, dan wel met een verwijzing naar de betreffende foto in het colofon wordt opgenomen. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd.

6. Bij publicatie van het ter beschikking gestelde fotomateriaal verbindt de opdrachtgever zich om per omgaande en zonder verdere kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie of een fotokopie van de be¬treffende bladzijde aan PressArt te doen toekomen.

7. Elk diapositief, elk negatief of elke polaroidfoto, ongeacht het formaat, wordt beschouwd als zijnde een unieke beelddrager tenzij als duplicaat aangeduid. In geval van vermissing of beschadiging van een unieke beelddrager waarvan niet is overeengekomen dat deze door de opdrachtgever/aanvrager kon worden behouden, wordt een bedrag in rekening gebracht van 4x het be¬dongen of gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen wijze van publicatie met een minimum voor dit en alle gevallen van € 300,-

8. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductie-aanduidingen op het fotomateriaal. Aantekeningen met inkt, potlood of viltstift op de achterzijde van een fotoafdruk worden niet als beschadiging aangerekend.

Administratiekosten worden in rekening gebracht tot een bedrag van ten minste:

a) € 30,- indien achterop een foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen;

b) € 30,- indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omlijsting is gehaald.

9. Indien recht tot openbaarmaking wordt verleend omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. Gebruik van het fotomateriaal in een volgende editie zonder toestemming van PressArt is inbreuk.

10.Fotowerk wordt geleverd in het pand waar PressArt zijn bedrijf uitoefent. Indien een vervoersverzekering is overeengekomen, een bepaalde wijze van verzending of van persoonlijke aflevering, zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

11.Zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden zijn er geen rechten verleend aan de opdrachtgever.

Rubriek B: Opdrachten

1. De fotograaf verbindt zich een werkomschrijving getrouw en naar beste vermogen te volgen. Voor het overige is hij vrij de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een proportionele prijs.

3. Wijziging of annulering ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting de vergeefs aangewende tijd en kosten te vergoeden. Geschiedt de afwijzing of annulering binnen twee werkdagen voorafgaande aan het tijdstip waarop de oorspronkelijke opdracht zou zijn uitgevoerd, dan is de opdrachtgever 25% van het bedongen of krachtens het tarief daarvoor toepasselijke honorarium verschuldigd zonder dat PressArt feitelijk geleden schade hoeft te bewijzen.

4. Reclames moeten kenbaar gemaakt worden binnen 5 dagen na aflevering van het werk. Gebreken bij een deel van het aangeleverde werk geven niet het recht tot afkeuring van het gehele werk. Bij het aanvaarden van een reclame behoudt PressArt het recht en maakt het tot zijn plicht goed werk voor afgekeurd werk te leveren indien dit mogelijk is zonder schade voor de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gerechtigd het fotowerk te gebruiken uitsluitend voor het overeengekomen doel en op de overeengekomen wijze.

6. Indien een risicoverzekering wordt afgesloten met het oog op eventuele productieschade ten gevolge van de teloorgang van onvervangbaar opnamemateriaal, is de aansprakelijkheid van PressArt beperkt tot het verzekerde risico. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van het betreffende fotowerk.

Rubriek C: Vrije Productie en levering uit archief

1. Deze rubriek is van toepassing op de levering van foto- of illustratiewerk uit archief en op foto- of illustratiewerk dat is of wordt gemaakt op eigen initiatief.

2. Al het materiaal, als zichtzending ter beschikking gesteld of in bruikleen gegeven, blijft eigendom van PressArt tenzij anders is overeengekomen.

3. Als zichtzending gevraagd en ter beschikking gesteld materiaal dat niet wordt gebruikt, dient door de ontvanger binnen 30 (dertig) dagen te worden geretourneerd. Voor in bruikleen gegeven materiaal dat wel wordt gebruikt, wordt een termijn overeengekomen waarbinnen het aan PressArt wordt geretourneerd. Voor iedere dag dat de ontvanger het materiaal langer dan de genoemde 30 dagen c.q. de overeengekomen termijn in zijn bezit houdt, wordt door PressArt de volgende vergoeding in rekening gebracht: ten minste € 2,- voor elk beeld.

4. Al het door PressArt op verzoek van een aanvrager toegezonden of overhandigde fotomateriaal, is vanaf het moment van ontvangst voor risico van de aanvrager totdat het weer in het bezit van PressArt is gesteld.

5. Indien het fotomateriaal niet binnen twaalf maanden na de overeengekomen termijn aan PressArt is geretourneerd, wordt het als vermist beschouwd. Alle rechten blijven ook dan bij PressArt berusten.

6. In geval van vermissing of beschadiging van niet uniek materiaal wordt een bedrag in rekening gebracht van ten minste € 55,- voor elke zwartwit-foto en ten minste € 95,- voor elke kleurenfoto en voor elke kopie diapositief.

7. Bijkomende kosten: voor research en besprekingen tenminste € 125,- per uur.

8. Alle overeengekomen tarieven die meer dan een jaar na de contractsdatum van toepassing zijn, worden aangepast aan eventuele geldontwaarding. De verhoging vindt plaats overeenkomstig de procentuele stijging van het indexcijfer van de gezinsconsumptie zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

9. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze medebepalend is voor het toepasselijk tarief, heeft PressArt het recht om voor zijn rekening door een registeraccountant de boeken van de gebruiker van zijn foto's te laten controleren op dit punt.

10.Zwartwit-publicaties gemaakt naar kleurmateriaal worden berekend naar de tarieven voor kleuren


Artikel 21 Intellectueel eigendom en intellectuele auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, modellen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Het is derden niet toegestaan om onze modellen, ontwerpen en frames, die te zien zijn op onze webshop, online catalogus of andere uitingen van PressArt, te kopiëren, reproduceren, verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

5. In geval van inbreuk op deze bepaling is opdrachtnemer gerechtigd om een schadevergoeding te eisen van ten minste 2,5 keer de aanschafprijs van het betreffende model, ontwerp of frame bij opdrachtnemer, vermeerderd met de juridische kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken om zijn rechten te beschermen. De schadevergoeding geldt voor iedereen die zonder toestemming van opdrachtnemer een model, ontwerp of frame van PressArt kopieert, reproduceert, verveelvoudigt of voor commerciële doeleinden gebruikt.


Artikel 22. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd zich te beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken. Indien opdrachtnemer zich niet kan beroepen op een dergelijk recht van verschoning, zal opdrachtnemer de wederpartij onmiddellijk op de hoogte stellen van de verplichting tot verstrekking van vertrouwelijke informatie.

3. De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen.

4. De schadevergoeding die opdrachtnemer kan eisen van de wederpartij wegens schending van de geheimhoudingsplicht omvat mede de juridische kosten die opdrachtnemer in redelijkheid heeft moeten maken ter handhaving van haar rechten. 

5. De wederpartij kan geen beroep doen op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding wegens schending van de geheimhoudingsplicht door opdrachtnemer in de gevallen waarin opdrachtnemer zich kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning.


Artikel 23. Aanleveren
1. De opdrachtgever is verplicht om de nodige vergunningen en toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van het werk van PressArt. De opdrachtgever vrijwaart PressArt voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het werk van PressArt zonder de benodigde vergunningen en toestemmingen. Indien PressArt desondanks aansprakelijk wordt gesteld, heeft PressArt het recht deze schade te verhalen op de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle benodigde informatie en materialen die relevant zijn voor de uitvoering van het project. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, heeft PressArt het recht om extra kosten in rekening te brengen en/of de uitvoering van het project op te schorten totdat alle benodigde informatie en materialen zijn aangeleverd.

3. Indien de opdrachtgever niet tijdig alle benodigde informatie en materialen aanlevert en als gevolg daarvan de deadline niet wordt gehaald, is PressArt niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van het project of eventuele schade die hieruit voortvloeit.


Artikel 24 Wijziging in de overeenkomst

1. Wijzigingen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst veranderingen wenst aan te brengen in de overeengekomen werkzaamheden, dient hij dit tijdig schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.

3. Opdrachtnemer zal vervolgens de haalbaarheid van de wijzigingen beoordelen en indien akkoord deze schriftelijk bevestigen.

4. Indien de wijzigingen leiden tot meerwerk of tot een wijziging in de overeengekomen prijs of leveringstermijn, zal opdrachtnemer deze op basis van nacalculatie doorvoeren.

5. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering van het project en opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden of andere afspraken die tussen de opdrachtgever en PressArt zijn gemaakt. Dit geldt ook voor schade die is veroorzaakt door nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de opdrachtgever of personen die in opdracht van de opdrachtgever handelen. PressArt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever of personen die in opdracht van de opdrachtgever handelen.

Artikel 25 Accorderen ontwerp

1. Opdrachtnemer is volledig verantwoordelijk voor zowel de inhoud als de kosten van het door PressArt of een leverancier van PressArt gemaakte ontwerp nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven op het ontwerp. Eventuele fouten die nadien ontdekt worden in het ontwerp of in het eindproduct kunnen niet op PressArt worden verhaald. Opdrachtgever is verplicht de schets, het ontwerp, de technische tekening of het model zorgvuldig te controleren nadat PressArt dit ter akkoord heeft voorgelegd. PressArt zal naar beste weten alles doen en nalopen, maar opdrachtgever is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het controleren van het ontwerp. Indien een geaccordeerd ontwerp foutief blijkt te zijn, zal opdrachtgever zelf de kosten voor correctie moeten dragen. PressArt is in dat geval niet verplicht de kosten voor correctie te dragen.


Artikel 26 - Plaatsing, meerkosten en verantwoordelijkheden

1. In de offertes en overeenkomsten van PressArt wordt onder 'plaatsing' verstaan het installeren van infoborden of andere objecten op locaties die goed bereikbaar zijn met een auto en aanhanger, gelegen naast de locatie, zonder de noodzaak van speciale vergunningen of parkeerkosten, en in losse grond waar geen hak-, breek- of straatwerkzaamheden voor nodig zijn.

2. Wanneer tijdens de uitvoering van de plaatsing blijkt dat er extra werkzaamheden vereist zijn die niet onder de standaard definitie van 'plaatsing' vallen zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, zoals, maar niet beperkt tot, hakken, breken of straten, het verkrijgen van speciale vergunningen, betalen van parkeerkosten, of wanneer de locatie niet goed bereikbaar is met een auto en aanhanger, dan worden deze beschouwd als additionele diensten die niet zijn opgenomen in de oorspronkelijke offerte of overeenkomst.

3. In het geval dat dergelijke additionele diensten nodig zijn, behoudt PressArt zich het recht voor om deze extra kosten automatisch in rekening te brengen bij de opdrachtgever, zonder voorafgaand overleg. PressArt zal echter bewijsmateriaal, zoals foto's of aantekeningen, verzamelen om deze extra kosten te verantwoorden.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om aanwezig te zijn tijdens de plaatsing om te verzekeren dat de plaatsing wordt uitgevoerd volgens hun wensen. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is op het moment van plaatsing en/of geen duidelijke instructies heeft gegeven over de locatie van de te plaatsen objecten, behoudt PressArt zich het recht voor om de plaatsing uit te voeren naar eigen inzicht. 

5. Het is niet mogelijk voor de opdrachtgever om de geplaatste objecten af te keuren of betaling te weigeren na voltooiing van de plaatsing, tenzij er sprake is van een aantoonbare tekortkoming in de uitvoering van de plaatsing door PressArt. 


Deze bepalingen zijn opgesteld om een duidelijk en eerlijk proces te waarborgen voor beide partijen in het geval dat de plaatsingsomstandigheden afwijken van wat oorspronkelijk werd aangenomen bij het opstellen van de offerte of overeenkomst.